Privacybeleid en cookies

De identiteit van de verwerker van uw persoonsgegevens

B4 Techniek BV en Technisch Meubilair BV (“B4”), statutair gevestigd te Giessen, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nr. 16084383 en nr. 17172457, is een technisch installateur, ontwikkelt en installeert schoolmeubilair en technisch schoolmeubilair en biedt projectadvies rondom de inrichting van technische bedrijfsruimten en klaslokalen. Daarnaast keurt en onderhoud B4 technische installaties en schoolmeubilair.

Opdrachtgever in de zin van dit Privacy Statement is de ondernemer die een product van B4 afneemt en/of gebruik maakt van de diensten van B4. Hierbij kan B4 gegevens verwerken van Opdrachtgever. In deze verklaring legt B4 uit waarom en op welke wijze B4 persoonsgegevens verwerkt.

Welke gegevens verwerkt B4?

B4 verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Dit behelst:

 • Naam, adres van de Opdrachtgever of bij een juridische entiteit de juridische vertegenwoordiger
 • Contactpersoon/vertegenwoordigingsbevoegden
 • E-mailadressen en telefoonnummers

Waarom verwerkt B4 persoonsgegevens? 

De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van (persoonlijke) gegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door B4 voor:

 1. uitvoering van de overeenkomst die Opdrachtgever met B4 aangaat om van haar diensten en/of producten af te nemen (zoals een door Opdrachtgever afgesloten aankoop van een product of overeenkomst tot het keuren of onderhouden van installaties en/of lokalen);
 2. het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Soms is het verwerken van persoonsgegevens verplicht vanwege een wettelijke verplichting zoals fiscale verplichtingen;
 3. dienstverlening en informeren over branche updates. B4 verwerkt persoonsgegevens voor het sturen van branche informatie en het aanbieden van diensten of producten waarbij een potentiële opdrachtgever de mogelijkheid krijgt om hier gebruik van te maken.

Verzamelde gegevens worden conform toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. B4 maakt gebruik van cookies op haar website, en voor zover er gegevens worden geanalyseerd via Google Analytics, maakt dat deel uit van dit privacy statement.

Bijzondere persoonsgegevens

B4 zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie krijgt een ieder van wie persoonsgegevens wordt verwerkt een aantal rechten (hierna genoemd “Data Subject” of “betrokkene”). Deze staan hieronder vermeld. B4 spant zich in om hieraan zo goed mogelijk te voldoen. Een ieder die van diens rechten gebruik wenst te maken kan met B4 contact opnemen via info@b4techniek.nl

Categorieën van betrokkenen of Data Subjecten zijn:

 • opdrachtgevers
 • werknemers
 • business partners
 • toeleveranciers
 • sollicitanten
 Recht op:  Hoe gaat B4 ermee om?
Informatie en inzage Een Data Subject heeft het recht om te zien welke gegevens B4 verwerkt. Ieder die daartoe een verzoek indient, kan inzage krijgen en daarnaast verstrekt B4 informatie over het hoe en waarom zij gegevens verwerkt.
Rectificatie van persoonsgegevens B4 past foutieve gegevens aan zodra een verzoek daartoe wordt ingediend.
Verwijdering van persoonsgegevens Indien B4 daartoe verzocht wordt, zal B4 persoonsgegevens verwijderen.
Beperking  Als iemand het idee heeft dat B4 persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, kan een verzoek ingediend worden om de verwerking te laten beperken. B4 honoreert een dergelijk verzoek.
Indienen van klachten  Iedereen die vindt dat B4 niet handelt in overeenstemming met de regelgeving, kan daarover klagen bij B4. Daarnaast kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe B4 met de rechten van ieder Data Subject omgaat, staat hieronder beschreven:

Informatie-uitwisseling vindt beschermd plaats en met in achtneming van alle geldende regels op het gebied van data protectie en uitsluitend voor zover strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomsten die B4 heeft gesloten. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland en binnen de Europese Unie. Door een product af te nemen van B4 of door het bezoeken van de website, gaat de Opdrachtgever of bezoeker van de website akkoord met het privacy beleid van B4 dat in dit document is vervat. B4 en alle aan haar gelieerde vennootschappen, achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar Opdrachtgevers en bezoekers van haar website van het grootste belang en draagt zorg voor de verwerking van gegevens met in achtneming van alle toepasselijke regelgeving en draagt hiervoor eindverantwoordelijkheid.

Beveiliging van persoonsgegevens

B4 werkt onder meer waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast heeft B4 maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Cookie statement

Het is B4 toegestaan om informatie over het gebruik van haar internetsite te analyseren en daarbij gebruik te maken van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat naar de computer, tablet of smartphone van de bezoeker van de website wordt gestuurd. Hierdoor kan B4 bepaalde informatie onthouden en voor analytische doeleinden opslaan. B4 maakt gebruikt van de volgende cookies:

 • Analytische cookies: deze worden gebruikt voor Google Analytics waarbij B4 analytische data over haar website kan verzamelen, zoals het aantal bezoekers, duur van het bezoek en de gemiddelde duur per pagina met als doel de kwaliteit en effectiviteit van de website en haar producten te verbeteren;

Het gebruik van cookies via de instellingen van de browser kan worden in- en uitgeschakeld. Cookies kunnen ook worden verwijderd. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Wijzigingen

B4 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. 
Voor vragen kan contact opgenomen worden met B4 via info@b4techniek.nl

Dit Privacy Statement is aangepast op 24 mei 2018.